top of page

Etiske Regler

Regler for god meglerskikk

1. FORMÅL:

Reglenes formål er å sikre at skipsmeglervirksomhet drives etter etiske prinsipper.

2. SKIPSMEGLERENS OPPGAVE:

Skipsmeglerens oppgave, er med basis i etisk virksomhet, å bidra til optimal fortjeneste hos sine prinsipaler gjennom markedsføring av prinsipalens behov, tjenester og produkter. Videre å bistå prinsipalen i kontraktsforhandlinger og assistere ham under oppfyllelse av kontrakter.

3. ALMINNELIGE PRINSIPPER:

Tjenestebeskrivelsen, som er utarbeidet i forbindelse med innføring av kvalitetssikring i henhold til ISO 9002, angir hvilke tjenester en prinsipal normalt kan forvente seg av en skipsmegler og beskriver skipsmeglerens oppgaver i forskjellige faser av et oppdrag. Videre fremstiller den fragmentarisk virksomheten i relasjon til norsk lov og rett når det gjelder skipsmeglerens rolle, oppdragets varighet, taushetsplikt, godtgjørelse m.m. Tjenestebeskrivelsen tillegges betydelig vekt av Norsk Skipsmeglerforbunds etiske utvalg ved en vurdering av om en skipsmeglers virksomhet og arbeidsmåte er etisk.

Tjenestebeskrivelsen følger vedlagt dette regelsett.

4. FORHOLDET TIL PRINSIPALEN:

Skipsmegleren skal søke å sikre sine prinsipaler de beste betingelser. Han skal alltid ha prinsipalens beste for øye, og må ikke forledes til handling for egen fortjenestes skyld dersom slik handling ikke er til prinsipalens beste. Han skal bevisst søke å unngå interessekonflikter. Oppstår slike som en naturlig konsekvens av et prosjekt, skal partene informeres om dette av skipsmegleren umiddelbart. Det er deretter opp til prinsipalen om oppdraget skal opprettholdes.

5. FORHOLDET TIL OMVERDENEN:

En skipsmegler skal ikke opptre eller gi uttrykk for å opptre på bransjens vegne uten å være bemyndiget til det. Dersom en skipsmegler uttaler seg til offentligheten om shipping, skal det klart fremgå at han uttaler seg på egne vegne. En skipsmegler skal alltid overfor myndigheter, presse og andre utenfor bransjen opptre på en måte som er egnet til å styrke tilliten til bransjen, og dens omdømme.

6. FORHOLDET TIL ANDRE KOLLEGER/ANDRE MEDLEMMER:

Skipsmeglere må ikke ved spredning av rykter eller utspredelser av uriktige, villedende, overdrevne eller tendensiøse opplysninger, søke å skade kolleger eller konkurrerende firmaer.

7. DISIPLINÆRMYNDIGHET OG SANKSJONER:

Regler for Etisk utvalgs sammensetning og virksomhet, herunder saksbehandlingsregler og sanksjonsmuligheter følger vedlagt dette regelsett.

8. ENDRING AV REGLER FOR GOD MEGLERSKIKK:

Regler for god meglerskikk kan endres med tilslutning fra minst 2/3 av de fremmøtte medlemsfirmaer på Landsmøtet. Beslutning kan treffes på ordinære eller ekstraordinære Landsmøter. Ikrafttredelse fastsettes av Hovedstyret.

bottom of page