top of page

LOVER FOR OSLO SKIBSMEGLERFORENING

Lover for Oslo Skibsmeglerforening (stiftet 1899) med forandringer til og med April 2018

§ 1.

Oslo Skibsmeglerforening har til formål å knytte Oslos skipsmeglere sammen til ivaretagelse av felles interesser. Som medlemmer kan opptas både firmamedlemmer og personlige medlemmer. Foreningen har sitt sete i Oslo.

§ 2.

Som firmamedlemmer kan opptas firmaer, som driver skipsmeglervirksomhet i Oslo, og som fyller de krav som til enhver tid er gjeldende for medlemskap i Norsk Skipsmeglerforbund. Som personlige medlemmer kan opptas meglere som arbeider selvstendig innenfor et av medlemsfirmaenes skipsmeglervirksomhet. Søkeren må være ansatt i et firma som er medlem av foreningen og søknad skjer skriftlig ved firmaet, som samtidig oppgir utførlige opplysninger om søkerens faglige kvalifikasjoner. Som personlige medlemmer kan også opptas: -medlemmer som opphører med skipsmeglervirksomhet uten å gå over i annen næring,- medlemmer som etablerer eget skipsmeglerfirma eller ansettes i sådant firma, inntil dette kan opptas som firmamedlem. Enhver søknad skal behandles av og avgjøres av styret. Utmeldelse skjer skriftlig innen september måneds utgang, og er gjeldende fra kalenderårets utgang.

§ 3.

Foreningens anliggender ledes av et styre. bestående av styreleder, nestleder og 3 medlemmer inkludert varamedlemmer, som alle velges av generalforsamlingen. Hvert år velges først styreleder, dernest nestleder ved særskilte valg. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Generalforsamlingen velger hvert år revisor. Styret ansetter sekretær, som også kan fungere som kasserer etter styrets nærmere bestemmelse. Sekretærens avlønning fastsettes av styret. I tilfelle stemmelikhet innen styret gjør formannens stemme utslaget. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 medlemmer eller varamedlemmer være tilstede, men alltid inkludert styrets leder. Foreningen forpliktes av styret. Styret kan gi sekretær og/ eller kasserer prokura eller annen generell fullmakt til å disponere over foreningens midler, samt til å undertegne for foreningen.

§ 4.

Foreningen er i henhold til generalforsamlingsbeslutning av 28. februar 1918 tilsluttet Norsk Skipsmeglerforbund. Foreningens firmamedlemmer må også være medlemmer av Norsk Skipsmeglerforbund.

§ 5.

For brudd på, eller omgåelse av foreningens bestemmelser og Norsk Skipsmeglerforbunds bestemmelser hva angår firmamedlemmer, kan foreningen enten forlange vedkommende firmamedlem ekskludert eller ilegge firmaet en mulkt på inntil 50.000,-Personlige medlemmer som bringer skipsmeglernæringen i vanry og forøvrig ikke opptrer korrekt i ethvert forretningsanliggende kan også forlanges ekskludert. Enhver eksklusjon skal vedtas med 2/3 flertall av foreningens styre. En eksklusjon kan appelleres og i så tilfelle bli å avgjøre av en komite bestående av foreningens formann og to tidligere formenn. Forut for endelig vedtak om eksklusjon eller bot kan ethvert medlem suspenderes med øyeblikkelig virkning. Vedtak om suspensjon fattes med 2/3 flertall av foreningens styre.

§ 6.

Klagemål over brudd på lover eller overenskomster, eller om forståelse av disse blant foreningens medlemmer, kan forlegges en voldgiftskomite på 4 medlemmer til avgjørelse. Vedkommende parter, foreningens styre og Norsk Skipsmeglerforbunds styre oppnevner hver et medlem. Formann i komiteen skal være Oslo Skibsmeglerforenings medlem som har dobbelt-stemme i tilfelle stemmelikhet. Hvis kun en part ønsker saken diskutert, skal foreningens styre kunne gi en uttalelse basert på dette firmamedlems uttalelser.

§ 7.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år med 8 dagers skriftlig varsel innen april måneds utgang. Der behandles:1. Årsberetning og regnskap. 2. Valg i henhold til foreningens lover. 3. Andre meddelelser eller forslag som minst 14 dager før er innkommet til styret. 4. Fastsettelse av årskontingent og innskrivningspenger. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Kun firmamedlemmer er stemmeberettigede. Intet firmamedlem har mer enn 1 stemme. Et firmamedlem kan stemme ved skriftlig fullmakt til en funksjonær i sitt firma. Denne må være personlig medlem av foreningen. Hvis et medlem ikke har noen funksjonær i sitt firma, som er personlig medlem av foreningen, kan han gi sin fullmakt til et annet firmamedlem eller personlig medlem.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling til behandling av bestemte forslag avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 5 firmamedlemmer forlanger det. Innkallelse skjer på samme måte, og med varsel som for ordinær generalforsamling.

§ 9.

Andre møter avholdes så ofte styret finner det nødvendig eller når minst 5 firmamedlemmer fremsetter ønske herom.

§ 10.

Medlemskontingent og innskrivningspenger fastsettes hvert år av generalforsamlingen. Styret bestemmer hvorledes det i hvert enkelt tilfelle skal forholdes med kontingent for medlemmer som innmeldes i årets løp.

§ 11.

Lov forandringer, tariff-forandringer eller forslag om oppløsning avgjøres ved 2/3 flertall i ordinær eller ekstraordinær generalforsamling hvor minst 2/3 av foreningens firmamedlemmer er representert. Hvis ikke 2/3 er representert må beslutningen gjentas i ny generalforsamling og avgjøres da med 2/3 av de møtende firmamedlemmer.

§ 12.

I tilfelle foreningens oppløsning, skal dens eventuelle midler skjenkes til Norsk Skipsmeglerforbunds Utdannelsesfond. Foreningens styre forestår avviklingen.

Kontingenter:
Årskontingenter er som følger:
Firmamedlemmer: kr 2500
Personlige medlemmer: kr 900

bottom of page